Rozstrzygnięte

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

Winnica, 9 maja 2017r.

IS.271.1.16.2017

ZAWIADOMIENIE

wyborze najkorzystniejszej oferty

dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającego progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wybrał ofertę  następującego Wykonawcy:

Nazwa:                          PRO Studio Paulina Grochowska

Siedziba:                       ul. A. Kamińskiego 6/10, 03-130 Warszawa

Cena oferty brutto:   20 418,00 zł

                                         (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemnaście złotych 00/100 groszy)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w terminie zostało złożone 5 ofert, nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy oraz nie zostały odrzucone żadne oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje,  że z wybranymi Wykonawcami  zostanie podpisana w przedmiocie zapytania.

/-/ Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy Winnica

Informacja o wyniku przetargu

Winnica, dnia 03.04 2017 r.

IS.6840.1.2017.SG

INFORMACJA O WYNIKU

 

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 3 kwietnia 2017 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych we wsiach Smogorzewo Włościańskie i Winnica gmina Winnica stanowiących własność Gminy Winnica.

W dniu 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 10ºº zebrała się Komisja do przeprowadzenia ogłoszonego przetargu, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w składzie:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montażu dwóch tablic informacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montażu dwóch tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 > więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego” dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 > więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 19 dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 > więcej

Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2017 roku część Nr 4 - Mięso i wędliny

Winnica, 02.02.2017 r.

IS.271.3.2017

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2017 roku

Część Nr 4 – Mięso i wędliny

Dotyczy Części Nr 4 – Mięso i wędliny

 

            Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2017 roku Część Nr 4 – Mięso i wędliny.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica przy ulicy Pułtuskiej 25 i przy ulicy Pułtuskiej 19

Winnica, 2 lutego 2017 r.

IS.271.1.3.2017

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                W związku z prowadzonym postępowaniem zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica przy ulicy Pułtuskiej 25 i przy ulicy Pułtuskiej 19 dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, informuję, że jako oferta najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

AB Komplex Paweł Korsak z siedzibą Ciasne, ul. Zielona 2/22, 16 - 030 Ciasne.

Czytaj więcej...

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w roku 2017

Winnica, 24.01.2017 r.

IS.271.2.2017

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w roku 2017

 

1. Wykluczono i odrzucono ofertę:

                Firma „MARKUS” Marek Rutkowski

                06-100 Pułtusk ul. Mickiewicza 45/51

Oferta nr 5 na:

  • - część 4 - Mięso i wędliny,
  • - część 5 - Artykuły ogólnospożywcze,
  • - część 6 - Nabiał i produkty mleczne.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze o najkorzystniejszej oferty na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016

Winnica, 09.11.2016 r.

IS.271.10.2016.MD

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016”

 

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, termin uruchomienia transzy kredytu – 40%.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, oraz budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Winnicy”

Winnica, 27-09-2016r.

IS.271.4.32.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), nazwa zadania: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, oraz budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Winnicy” informuję, że wybrana została oferta wykonawcy:

 

Instalacje Hydrauliczne Wóltański Marek, Kacice 161, 06-100,

cena oferty: 98 658,00 zł brutto.

 

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz jest najkorzystniejsza z uwagi na najniższą cenę. Liczba punktów oferty: 100.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica”

Winnica, 17.06.2016r.

IS.271.7.2016.MD

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica”

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 90%, okres rękojmi – 10%.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD inż. Sebastian Piętka, 06-400 Ciechanów ul. Reutta 16B z łączną liczbą punktów – 100. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej wykaz Wykonawców, których oferta niepodlegała odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Numeroferty Nazwa i adres wykonawcy Punktacja
Kryterium Łącznie
Cena brutto Okres rękojmi
1 Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD inż. Sebastian Piętka, 06-400 Ciechanów ul. Reutta 16B 129.590,65 zł90,00 pkt. 48 m-cy10 pkt. 100,00
2 DROGI I MOSTY Jan KaczmarczykKacice 7606-100 Pułtusk 179.051,75 zł 65,14 pkt. 48 m-cy10 pkt. 75,14

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informację zamieszcza się na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Winnica.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica”

Winnica, 17.06.2016r.

IS.271.8.2016.MD

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica”

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 90%, okres rękojmi – 10%.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok z łączną liczbą punktów – 100. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej wykaz Wykonawców, których oferta niepodlegała odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Numeroferty Nazwa i adres wykonawcy Punktacja
Kryterium Łącznie
Cena brutto Okres rękojmi
1 Zakład Usługowo-Handlowy MARBUD inż. Mariusz Piętka, 06-400 Ciechanów ul. Reutta 16B 115.747,97 zł79,50 pkt. 48 m-cy10 pkt. 89,50
2 DROGI I MOSTY Jan KaczmarczykKacice 7606-100 Pułtusk 174.771,93 zł 52,65 pkt. 48 m-cy10 pkt. 62,65
3 BUDOMOST Sp. z o.o. Zaściankiul. Szosa Baranowicka 3715-522 Białystok 102.242,94 zł90,00 pkt. 48 m-cy10 pkt. 100,00

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informację zamieszcza się na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Winnica.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica

Winnica, 27.04.2016 r.

IS.271.6.2016.MD(11)

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica

 

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych, niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 95%, termin płatności faktury – 5%.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: BŁYSK-BIS Sp. z o.o. 06-200 Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 108, która otrzymała łącznie 100 punktów. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej wykaz Wykonawców, których oferta niepodlegała odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Numeroferty Nazwa i adres wykonawcy Punktacja
Kryterium Łącznie
Cena brutto Termin płatności faktury
1 BŁYSK-BIS Sp. z o.o. 06-200 Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 108

668.938,56 zł

95 pkt.

30 dni

5 pkt.

100,00 pkt.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informację zamieszcza się na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Winnica.

 

Wójt Gminy Winnica

Mariusz Kowalewski

 

Sprawę prowadzi; Mariola Darkowska tel. (23) 691 40 92

Data wykonania: 27-04-2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica

 Winnica, 25.04.2016 r.

IS.271.5.2016

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica

 

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 90%, czas podstawienia taboru zastępczego w sytuacji awaryjnej – 10%.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica - II etap"

 

Winnica, 11.04.2016 r.

IS.271.3.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica – II etap

 

 

 

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 90%, termin gwarancji – 10%.

Czytaj więcej...

Dotyczy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2016 roku

Winnica, 21.12.2015 r.

IS.271.5.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2016 roku

 

Dotyczy Części Nr 1 – Pieczywo i wyroby cukiernicze

 

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2016 roku Część Nr 1 Pieczywo i wyroby cukiernicze.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia   i dokonał wyboru oferty Nr 7 Wykonawcy: PIEKARNIA IWA S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński 07-215 Obryte 191, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty brutto – 4.248,90 zł; termin płatności – 30 dni.

Poniżej wykaz Wykonawców, których oferta niepodlegała odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Czytaj więcej...