Zarządzenia Wójta Gminy Winnica - 2012 rok

Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pokaż
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont obiektu sportowo-rekreacyjnego w Błędostowie pokaż
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji pokaż
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego pokaż
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 9/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lutego 2011 r. pokaż
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Dostawę kruszywa kamiennego na teren gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012
pokaż
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów
pokaż
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Solidne podstawy i dobre wsparcie sukcesem w przyszłości
pokaż
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze pokaż
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2011 rok pokaż
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok
pokaż
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych, drukarki i laptopów dla szkół podstawowych na terenie gminy Winnica w ramach realizacji projektu systemowego: „Solidne podstawy i dobre wsparcie sukcesem w przyszłości” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, realizowanego w podstawowych szkołach w Gminie Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Solidne podstawy i dobre wsparcie sukcesem w przyszłości pokaż
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko trenera środowiskowego do obsługi kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” pokaż
Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za I kwartał 2012 r. pokaż
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia Umowy Nr POKL 09.01.02.-14/383/11/9/2012 na zakup i dostawę kserokopiarki i laptopów do realizowanego projektu systemowego: „Solidne podstawy i dobre wsparcie sukcesem w przyszłości" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 pokaż
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia Umowy Nr POKL 09.01.02.-14/383/11/8/2012 na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych do realizowanego projektu systemowego: „Solidne podstawy i dobre wsparcie sukcesem w przyszłości" w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 pokaż
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji do przeprowadzenia w dniu 21 maja 2012 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pokaż
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie powołania dodatkowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego pokaż
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Winnica o wartości powyżej 14.000 Euro pokaż
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011rok pokaż
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa pokaż
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pokaż
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pokaż
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy i określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej pokaż
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Winnica o wartości powyżej 14.000 Euro pokaż
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na remoncie obiektów szkolnych i sportowych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych pokaż
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji oceniającej skutki zdarzenia losowego, które miało miejsce w dniu 16.06.2012 roku pokaż
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 10 lipca 2012 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pokaż
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego odkrytego w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Wykonanie placu zabaw Zielona Łączka przy szkole podstawowej w Błędostowie gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno – militarnego) i na czas wojny pokaż
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Winnia z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2013 r. pokaż
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia rodzaju przesyłek nie otwieranych przez punkt kancelaryjny oraz przekazywania projektów pism do akceptacji pokaż
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za II kwartał 2012 r. pokaż
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2012 r. pokaż
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Winnica oraz nadania jej regulaminu pokaż
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 września 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Szczerbaki Gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 września 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Remont obiektu sportowo-rekreacyjnego w Błędostowie pokaż
Zarządzenie Nr 58 A/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: "Rodzinny Festyn Plenerowy" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 pokaż
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 września 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji do przeprowadzenia w dniu 28 września 2012 roku, III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pokaż
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 października 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót dla zadania pn. wykonanie placu zabaw Zielona Łączka przy szkole podstawowej w Błędostowie pokaż
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 października 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych pokaż
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gmina Winnica z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej pokaż
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy pokaż
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2013 rok pokaż
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2013 -2023 pokaż
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Winnia z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże Gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań pokaż
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pokaż
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Zbroszki 13A pokaż
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany członka Zespołu Interdyscyplinarnego pokaż
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż
Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2012 pokaż