Archiwalne

„Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

Winnica, 19 kwietnia 2017r.

IS.271.1.16.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, pn.: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic informacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, dotyczące wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 > więcej

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokuemntacji projektowej kotłowni gazowej w ZPO w Winnicy

Winnica, 16 lutego 2017 r.

IS.271.1.8.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8, na opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 19 dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna,typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica przy ulicy Pułtuskiej 25 i przy ulicy Pułtuskiej 19

Winnica, 25 stycznia 2017r.

IS.271.1.3.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica przy ulicy Pułtuskiej 25 i przy ulicy Pułtuskiej 19 dla projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna,typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016

Winnica, dnia 31.10.2016 r. 

IS.271.10.2016

                         

    Wszyscy uczestnicy postępowania

zm. publ. IS.271.10.2016 na zadanie

 

dot. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016

 

Zawiadomienie

o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2164 ) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zadanie.

Czytaj więcej...

Przetarg na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016

Ogłoszenie nr 327451 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.

Winnica: Udzieleniu i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, oraz budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Winnicy”

Winnica, 9 września 2016r.

IS.271.4.32.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, pn.: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, oraz budowa kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Winnicy”.

Czytaj więcej...

Zmiana treści ogłoszenia przetargu na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica

IS.271.7.2016

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica Gmina Winnica działając zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 62981 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016. na stronie internetowej: www.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.06.2016r. pod numerem IS.271.7.2016 poprzez zmianę zapisu określonego w punkcie II.1.4) w następujący sposób:

Czytaj więcej...

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica

Winnica: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica
Numer ogłoszenia: 63651 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj więcej...

Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica

Winnica: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica
Numer ogłoszenia: 62981 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj więcej...

Przetarg na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica

Winnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica
Numer ogłoszenia: 93674 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj więcej...

Przetarg na: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2016/2017

Winnica: Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 37865 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj więcej...

„Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica – II etap„ - zapytania do SIWZ

Winnica, 17.03.2016 r.

IS.271.3.2016

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica – II etap„

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

 

Zamawiający - Gmina Winnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie Nr 1:

W SIWZ brak przedmiarów - czy wykonawca ma wykonać kosztorysy ofertowe wg. własnych wyliczeń?

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wycenę oferty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów prawa i sztuki budowlanej, a także wizji lokalnej na terenie budowy.

 

Pytanie Nr 2:

W pierwszym postępowaniu Zamawiający udzielił licznych wyjaśnień, czy wyjaśnienia zawarte w pierwszym postępowaniu należy uwzględnić w aktualnym przetargu.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyjaśnienia z pierwszego przetargu nieograniczonego dostępne są na stronie i w dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca w celu zebrania jak najszerszej wiedzy o zamówieniu powinien zapoznać się również z unieważnionym postępowaniem, w tym z zawartymi zapytaniami.

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski

Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica - II etap

 

> ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

Winnica: Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica - II etap
Numer ogłoszenia: 37844 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj więcej...

Przetarg na: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2016 roku

Winnica: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 337586 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 30000 Euro - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Winnica

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Winnica

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel.: (23) 691-40-92

fax.: (23) 691-40-25

e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl

strona internetowa:www.gminawinnica.pl

NIP: 5681545340

REGON: 130378522

Czytaj więcej...