Ogłoszone

Dot. przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”.

Winnica, 09.05.2017r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

            Informuję, że w dniu 08.05.2017r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości:

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Winnicy – 475.434,82 zł,

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Winnicy – 2.498.163,34 zł.

W terminie złożono następujące oferty:

Czytaj więcej...

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Plac

Winnica, dn. 28.04.2017r.

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

Wyjaśnienie Nr 2 związane z treścią SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Winnica, dn. 25.04.2017r.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Do: Uczestnicy postępowania

                                                                                                                                    o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

 

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Czytaj więcej...

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Winnica, dn. 20.04.2017r.

 

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” – dot. zadania nr 2 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Winnicy”

 

Zawiadomienie nr 3 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

Czytaj więcej...

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Pułtusk, dn. 19.04.2017r.

 

Zawiadomienie nr 2 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Czytaj więcej...

Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Winnica, dn. 12.04.2017r.

 

                                                                                               Do: Uczestnicy postępowania

                                                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

 

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

Czytaj więcej...

Przetarg na: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych

Ogłoszenie nr 61035 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.

Winnica: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na: ,,Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego"

Winnica, 14 lutego 2017r.

IS.271.1.7.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, pn.: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego” w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Dotyczy: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2017 roku Część Nr 4 - Mięso i wędliny

Ogłoszenie nr 13941 - 2017 z dnia 2017-01-25 r.
Winnica: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2017 roku Część Nr 4 - Mięso i wędliny
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Czytaj więcej...

Przetarg na: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w roku 2017

Ogłoszenie nr 4447 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.

Winnica: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert dot. przetargu na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000, 00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016

Winnica, dnia 04.11.2016 r.

IS.271.10.2016   

              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.10.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

 

Gmina Winnica, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w dniu 4 listopada 2016 roku:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230.000,00 zł brutto;

2) ofertę złożyli w terminie:

Czytaj więcej...

Dot. budowy stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki, gmina Winnica

Winnica, 25-10-2016 r.

IS.271.9.2016

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Cena (60%), Okres realizacji (20%), Okres gwarancji (20%).

Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Wykonawcy Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.- Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy Sp. j. z siedzibą: ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.

Czytaj więcej...

Informacja z nieodbytego przetargu ustnego nieograniczonego

Winnica, dnia 18.10.2016 r.

IS.6840.4.2016

INFORMACJA

z nieodbytego II przetargu ustnego nieograniczonego

wyznaczonego na dzień 18 października 2016 roku

dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Winnica Nr 48/2016 z dnia 10 października 2016 roku zebrała się w dniu 18października 2016 roku o godzinie 10ººw poniższym składzie:

1. Mariola Darkowska - Przewodnicząca Komisji

2. Stefania Grochowska - Członek

3. Igor Nicewicz - Członek

4. Elżbieta Gocka - Członek

w celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie gmina Winnica.

Komisja zebrała się w wyznaczonym składzie i miejscu (sala konferencyjna) oczekując na oferentów.

Po sprawdzeniu wpłat wadium Komisja stwierdziła, że nie wpłynęły wpłaty wadium w wyznaczonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego przetarg na zbycie nieruchomości się nie odbył.

Na tę okoliczność został sporządzony protokół, który został odczytany i podpisany przez Komisję.

 WÓJT GMINY WINNICA

mgr Mariusz Kowalewski

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.9.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki, gmina Winnica

Winnica, dnia 17.10.2016 r.

IS.271.9.2016

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IS.271.9.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki, gmina Winnica

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert

 

 

Gmina Winnica, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w dniu 17 października 2016 roku:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00 zł brutto;

2) ofertę złożyli w terminie:


Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

HYDRO-MARKO

Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

282.900,00

45 dni

60 m-cy

30 dni

2

Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu

i Usług M.M. Młyńscy Spółka jawna

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 8

209.457,98

45 dni

36 m-cy

30 dni

 

 

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Kowalewski

Zmiana treści ogłoszenia przetargu na:Budowa stacji wodociągowej – przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki, gmina Winnica

Ogłoszenie nr 323002 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 316252
Data: 30/09/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Winnica, Krajowy numer identyfikacyjny 54836000000, ul. ul. Pułtuska  25, 06120   Winnica, woj. mazowieckie, tel. 236 914 092, faks 236 914 025.

Czytaj więcej...

Informacja z nieodbytego przetargu ustnego nieograniczonego

Winnica, dnia 13.10.2016 r.

IS.6840.5.2016

INFORMACJA

z nieodbytego przetargu ustnego nieograniczonego

wyznaczonego na dzień 13 października 2016 roku

dotyczącego sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej we wsi Mieszki-Kuligi gm. Winnica.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Winnica Nr 47/2016 z dnia 10października 2016 roku zebrała się w dniu 13 października 2016 roku o godzinie 11ººw poniższym składzie:

1. P. Mariola Darkowska - Przewodnicząca Komisji

2. P. Stefania Grochowska - Członek

3. P. Igor Nicewicz - Członek

4. P. Elżbieta Gocka – Członek

w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Mieszki-Kuligi gmina Winnica.

Komisja zebrała się w wyznaczonym składzie i miejscu (sala konferencyjna) oczekując na oferentów.

Po sprawdzeniu wpłat wadium Komisja stwierdziła, że nie wpłynęły wpłaty wadium w wyznaczonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego przetarg na zbycie nieruchomości się nie odbył.

Na tę okoliczność został sporządzony protokół, który został odczytany i podpisany przez Komisję.

 

WÓJT GMINY WINNICA

mgr Mariusz Kowalewski