Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Poniżej znajduje się link do kart informacyjnych znajdujących się na stronach Centrum Informacji o Środowisku.

Link: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Winnica

Formularz A

 • wnioski o wydanie decyzji,
 • wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B

 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

Formularz C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz D

 • Polityki, strategie, plany lub programy

Formularz E

 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów


Formularz F Prognozy oddziaływania na środowisko

 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii


Formularz G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia