Informacja o wyniku przetargu

Winnica, dnia 03.04 2017 r.

IS.6840.1.2017.SG

INFORMACJA O WYNIKU

 

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 3 kwietnia 2017 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych we wsiach Smogorzewo Włościańskie i Winnica gmina Winnica stanowiących własność Gminy Winnica.

W dniu 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 10ºº zebrała się Komisja do przeprowadzenia ogłoszonego przetargu, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w składzie:

  1. Stefania Grochowska - przewodnicząca Komisji
  2. Igor Nicewicz - członek
  3. Martyna Malinowska - członek
  4. Ewa Zalewska - członek

Komisja w powyższym składzie stwierdziła, iż na ogłoszone do sprzedaży nieruchomości położone w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica oznaczone numerami ewidencyjnymi:

- 86/2 o pow. 0,0801 ha (801 m²)

- 86/3 o pow. 0,0802 ha (802 m² )

- 86/4 o pow. 0,0802 ha (804 m² )

- 86/5 o pow. 0,0802 ha (968 m² )

- 86/10 o pow. 0,0818 ha (818 m² )

nikt nie wpłacił wadium.

Natomiast na działki położone w miejscowości Winnica gm. Winnica oznaczone numerami ewidencyjnymi:

- 128/17 o pow. 0,0900 ha (900 m²)

- 128/18 o pow. 0,0895 ha (895 m²)

wpłacone zostało wadium przez jednego oferenta.

Wadium dotyczyło: działki o numerze ewidencyjnym 128/17 o pow. 0,0900 ha oraz działki o numerze ewidencyjnym 128/18 o pow. 0,0895 ha położonych we wsi Winnica gm. Winnica.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Nabywcą działki o nr ew. 128/17 o pow. 900 m2 i działki o nr ew. 128/8 o pow. 895 m² została Pani Maryniak Teresa zam. Psary 44, 07-215 Obryte, która zaoferowała cenę netto 30.000,00 zł za działkę o nr ew. 128/17 położoną w miejscowości Winnica gm. Winnica i 29.835,00 zł za działkę o nr ew. 128/18 położoną w miejscowości Winnica gm. Winnica.

Poniższą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica i na stronie BIP w dniu 03.04.2017 r.

 

 

WÓJT GMINY WINNICA

mgr Mariusz Kowalewski