Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Winnica

 

            Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Winnica, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (dz. U, z 2012 r. poz. 189)

            Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

            Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

-     otwarty dostęp do rejestru;

-     wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej .

            Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

            Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

            Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

            Odpis może być również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego.

 

> rejestr instytucji kultury

> księga rejestrowa instytucji kultury

> wniosek o odpis z rejestru instytucji