Zarządzenia Wójta Gminy Winnica - 2015 rok

Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, położonych we wsiach: Poniaty Wielkie, Rębkowo, Skorosze, Skoroszki i Winnica

Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Winnicy

Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Winnica  z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy

Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Winnicy z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Winnicy

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Winnica w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Winnia z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organuformularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy, urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych dla których urząd gminy prowadzi obsługę finansowo księgową.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2014 rok

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Samorządowego Przedszkola w Winnicy Gmina Winnica – I etap

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania podań o ulgi i umorzenia podatków i opłat

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2015 roku” oraz określenia regulaminu jej prac 

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Samorządowego Przedszkola w Winnicy Gmina Winnica – I etap

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2015 roku” 

Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnicaza I kwartał 2015 r.

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Winnica w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej w miejscowości Mieszki-Kuligi

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Winnicy

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatnikówprowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych położonych w miejscowościach; Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 czerwca 2015 r w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia irozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Winnica na lata 2015-2025

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego odkrytego w Winnicy

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowychw Winnicy oraz nierozstrzygnięcia postępowania konkursowego mającego na celu rvyłonieniekandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatołvych w Winnicy

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Winnica

Zarzadzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Winnica i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań jednostkowych przez kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lipca 2015 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania strategii rozwoju Gminy Winnica na lata 2015-2025

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica

Zarządzenie Nr 49/2215 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za II kwartał 2015 r.

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Placówek Oświatowych w Winnicy

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania  operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 sierpna 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składów obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy gmina Winnica – I etap

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym i powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy i ustalenia procedury przekazywania

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Winnica z z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 62/2015 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin gmina Winnica

Zarzadzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Winnia z dnia 28 wrzesnia 2015 r.  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Winnica, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 05 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników samorządowych Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Wójta Gminy Winnica z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 08 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 października 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Winnica wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015 

Zarządzenie N 71/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Winnicy

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Winnica na lata 2015 -2025 projektu Strategii Rozwoju Gminy Winnica na lata 2015 -2025

Zarzadzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Winnicy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowychRegulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2016 rok

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na Demontaż masztu antenowego na dachu budynku Urzędu Gminy w Winnicy

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2015 roku

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb: Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i Rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2015

na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Winnica na lata 2015-2025