Zarządzenia Wójta Gminy Winnica - 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokali na terenie gminy Winnica

ZARZADZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY WINNICA  z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 styczia 2016 r. w w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY WINNICA  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Winnica a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Winnicy Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY WINNICA Z DNIA 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnegow sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy Gmina Winnica – II etap przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy Gmina Winnica – II etap

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016 

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych Rozbudowa Samorządowego Przedszkola w Winnicy Gmina Winnica – II etap

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych , wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych i realizacji wypłat

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej w miejscowości Mieszki-Kuligi

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016
ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2016 roku” oraz określenia regulaminu jej prac

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Winnica w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za I kwartał 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2016 roku"

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Winnicy 

Zarządzenie Nr 32 /2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 czerwca 2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica 

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego odkrytego w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE NR 35/2016 Wójta Gminy Winnica w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia w dniu 28 lipca 2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych  we wsi Smogorzewo Włościańskie

ZARZĄDZENIE NR 37/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 40/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności w Urzędzie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 44/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golądkowo gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 września 2016 roku w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia w dniu 13 października 2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej we wsi Mieszki-Kuligi gm. Winnica

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 48/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia w dniu 18 października 2016 roku przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 października 2016 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Winnica

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Winnica, ustalenia jej zadań socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Winnica, ustalenia jej zadań i trybu pracyi trybu pracy

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

ZARZĄRZENIE NR 52/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 października 2016 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za III kwartał 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2016 Wójt Gminy Winnica z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 54/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

ZARZĄDZENIE Nr 55/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 56/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 WÓJTA GMINY WINNICA dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Zbroszki Gm. Winnica

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz budowy kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Winnicy przy ulicy Pułtuskiej 25

ZARZADZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY WINNICA  z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania regulaminu jej działania

ZĄRZĄDZENIE Nr 62/2O16 WÓJTA GMlNY WINNICA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb: Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2O2O, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

ZARZĄDZENIE NR 63/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 2/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów – Urzędnika Wyborczego na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 66/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Budowa stacji wodociągowej - przepompowni strefowej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 67 /2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/07 w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w urzędzie gminy w Winnicy

ZARZADZENIE NR 68/2016 WOJTA GMINY WINNICA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Winnica i jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym

ZARZADZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokali na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 70/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad oraz stawek zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 71/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na rok 2017 do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2016