Działalność lobbingowa

Informacja

Informacja
dotycząca działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Winnica przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
 
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169 poz. 1414 z póź. zm.) informuję:
 
że w dniu 17 sierpnia 2015 r. Pan Konrad Rycerz Nr lobbingowy 00322 wystąpił z ofertą sporządzenia projektu zarządzenia określającego sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy Winnica z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową wraz z niezbędnym pakietem szkoleniowym dla kierownika oraz pracowników urzędu.
Koszt sporządzenia aktu wraz z pakietem szkoleniowym wynosi 300 zł. + wat.
Z przedstawionej oferty nie skorzystano. Zarządzenie zostało opracowane we własnym zakresie.