Zarządzenia Wójta Gminy Winnica - 2011 rok

Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Polityki Drogowej pokaż
Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego pokaż
Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów nabycia okularów korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania regulaminu jej działania pokaż
Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych i stałych na terenie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pokaż
Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok pokaż
Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pokaż
Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów do organów samorządu terytorialnego w dniu 21 listopada 2010 roku na terenie Gminy Winnica. pokaż
Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zebrania informacji o ilości i rodzaju wyrobów azbestowych posiadanych w poszczególnych gospodarstwach położonych na terenie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 kwietnia 2011 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych pokaż
Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji do przeprowadzenia rozpoznania i przygotowania propozycji spośród złożonych ofert, w sprawie wykonania mapy do celów prawnych pokaż
Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Naprawa i bieżące utrzymanie dróg gruntowych w 2011 roku pokaż
Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za rok 2010 pokaż
Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za I kwartał 2011r. pokaż
Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia "Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Winnica" pokaż
Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok pokaż
Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania regulaminu jej działania pokaż
Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Zbroszki i Nowe Bulkowo gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego pokaż
Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy, urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych dla których urząd gminy prowadzi obsługę
finansowo księgową
pokaż
Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont obiektu sportowo-rekreacyjnego w Błędostowie pokaż
Zarządzenie nr 38/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego odkrytego w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pokaż
Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 01 lipca 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pokaż
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 lipca 2011 roku dwóch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek pokaż
Zarządzenie Nr 46/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopieo nauczyciela mianowanego pokaż
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/11 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pokaż
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych pokaż
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku pokaż
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę pomieszczeń poddasza w budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za II kwartał 2011 r pokaż
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę pomieszczeń poddasza w budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont obiektów szkolnych i sportowych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2011 r pokaż
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 września 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu kontroli finansowej pokaż
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont obiektu sportowo-rekreacyjnego w Błędostowie pokaż
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont obiektów szkolnych i sportowych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku pokaż
Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnych pokaż
Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 września 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica – II etap pokaż
Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Winnica nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej pokaż
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.525.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu pokaż
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 października 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 października 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na wymianie papy wraz z częścią obróbek blacharskich oraz montaż przewodów wentylacyjnych na budynku Urzędu Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 października 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 października 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na wymianie papy wraz z częścią obróbek blacharskich oraz montaż przewodów wentylacyjnych na budynku Urzędu Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 października 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zbroszkach Gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 października 2011 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy pokaż
Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 litopada 2011 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2012rok pokaż
Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Winnicy Gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Winncia z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont obiektów szkolnych i sportowych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż
Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Winnia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2011 pokaż