Zarządzenia Wójta Gminy Winnica - 2014 rok

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów projektu realizowanego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013 w Działaniu 2.2 „Rozwój e-usług” w Urzędzie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia i rozpoznanie ofert cenowych na wykonanie mapy do celów prawnych pokaż
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji celem wyłonienia oferenta na świadczenie usług instruktora terapii uzależnień/specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oraz oferenta na świadczenie konsultacji psychologicznych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym pokaż
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont budynku mieszkalnego 13B w miejscowości Zbroszki pokaż
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym i powołania Komisji Przetargowej pokaż
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 marca 2014 roku  w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej pokaż
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w 2014 roku pokaż

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania operatora systemu informatycznego obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica zarządzonych na dzień 30 marca 2014 r. pokaż
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w 2014 roku
pokaż
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2013 rok pokaż
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 marca 2014 roku 

w sprawie przekazania sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania 

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

za 2013 rok

pokaż
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014
pokaż
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów przedterminowych Wójta Gminy Winnica przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2013r. pokaż
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Winnicy i jednostek organizacyjnych gminy pokaż

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pokaż
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Winnica w roku szkolnym 2014/2015 pokaż
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2014 roku” oraz określenia regulaminu jej prac pokaż
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego pokaż
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 kwietnia 2014 roku  w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za I kwartał 2014 r.
pokaż
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
pokaż
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku pokaż
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Winnica przeprowadzonych w dniu 30 marca 2014r. pokaż
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok pokaż
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont i wymiana dachu w budynku świetlicy w miejscowości Skórznice, gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2014 roku” pokaż
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego pokaż
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Remont budynku mieszkalnego 13B w miejscowości Zbroszki pokaż
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont drogi gminnej Poniaty-Cibory - Skoroszki, gmina Winnica pokaż

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Poniaty-Cibory – Skoroszki gmina Winnica pokaż

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie opłat za kozystanie z basenu kapielowego odkrytego w Winnicy pokaż
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Wykonanie placu zabaw KUBUŚ w miejscowości Winnica gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014
pokaż
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku. pokaż
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za II kwartał 2014 r. pokaż
Zarządzenie 43/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 01 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.: "Rodzinny Festyn Plenerowy" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 pokaż
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru uczniów do udziału w projekcie p.n. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” pokaż
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2014 r. pokaż
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Remont i wymiana dachu w budynku świetlicy w miejscowości Skórznice gmina Winnica
pokaż
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Urządzenie placu zabaw „KUBUŚ’ w miejscowości Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej projektu "Urządzenie placu zabaw - Kubuś w Winnicy" dofinansowanego w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozowju" objętego Programem Operacyjnym Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pokaż

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej Poniaty-Cibory – Skoroszki gmina Winnica pokaż
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014- 2020 pokaż
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pokaż
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Winnica z dina z dnia 16 października 2014 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy pokaż
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 października 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. pokaż
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014
pokaż

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 października 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Winnica o wartości powyżej 30.000 Euro
pokaż

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica pokaż

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
pokaż

Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych pokaż

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 października 2014 roku w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Winnicy i jednostek organizacyjnych gminy pokaż

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy pokaż

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 października 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za III kwartał 2014 r. pokaż

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica pokaż

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2015 rok pokaż

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014

pokaż
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w 2015 roku pokaż

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali na terenie gminy Winnica pokaż

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2014 pokaż

Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy w 2015 roku Część Nr 3 – Warzywa, owoce świeże, kiszonki pokaż