Ochrona środowiska

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu dystrybucji gazu płynnego

W dniu 12.01.2016r Wójt Gminy Winnica wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu dystrybucji gazu płynnego na działce o nr ew. 18/8 obręb Poniaty Wielkie, gmina Winnica > więcej

Załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

W dniu 12.12.2016 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu dystrybucji gazu płynnego na działce o nr ew. 18/8 obręb Poniaty Wielkie, gmina Winnica > więcej

„Rozbudowa stacji LPG o zbiorniki i dystrybutory paliw w m. Winnica, działka nr ew.148, gmina Winnica”

W dniu 13.12.2016 r. wydano postanowienie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji LPG o zbiorniki i dystrybutory paliw w m. Winnica, działka nr ew.148, gmina Winnica” > więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji LPG o zbiorniki i dystrybutory paliw w m. Winnica, działka nr ew.148, gmina Winnica” > więcej

Wniosek o wydanie decyzji

Wójt Gminy Winnica informuje, że dniu 15 listopada 2016 wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa stacji LPG o zbiorniki i dystrybutory paliw w m. Winnica, działka nr ew. 148, gmina Winnica"

> wniosek

Obwieszczenie

Winnica, dnia 09.09.2016 r.

IS.6220.5.2016

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Skorosze – Glinice Wielkie, Gmina Winnica

 

Działając na podstawie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Czytaj więcej...

Decyzja

Winnica, 09.09.2016 r.

IS.6220.5.2016

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku oraz art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.82 ust.1 i 3, art. 84, art. 85, ust. 1, ust.2, pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) zwaną dalej „ustawą ooś”  oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia         9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.  Nr 213, poz. 1397 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżyce” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Winnica, 08.09.2016 r.

IS.6220.5.2016

OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Skorosze – Glinice Wielkie, Gmina Winnica

 

Działając na podstawie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Czytaj więcej...