Zarządzenia Wójta Gminy Winnica - 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w roku 2017

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych na terenie Gminy Winnica

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Winnicyw sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Winnicy

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY WINNICA  z dnia 24 stycznia 2017 r.  w sprawie: zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy Winnica

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2017 roku Część Nr 4 – Mięso i wędliny

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 lutego 2017 r. w srpawie wskazania pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica, zarządzonych na dzień 12 marca 2017 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych w miejscowościach Smogorzewo Włościańskie i Winnica gmina Winnica

 

Zarządzenie Nr 9 /2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 01-03-2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Winnica

 

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica

 

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Winnica

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Winnicy

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

ZARZĄDZENIE Nr 17/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2016 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

ZARZĄDZENIE Nr 20/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 29 marca 2017 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

 

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. Lokalnej Rewitalizacji na terenie gminy Winnica

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Glinice-Domaniewo

 

Zarządzanie Nr 26/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do dokonania brakowania formularzy do wydawania dowodów
osobistych

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2017

 

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2017 roku” oraz określenia regulaminu jej prac