Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

Winnica, 9 maja 2017r.

IS.271.1.16.2017

ZAWIADOMIENIE

wyborze najkorzystniejszej oferty

dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającego progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający wybrał ofertę  następującego Wykonawcy:

Nazwa:                          PRO Studio Paulina Grochowska

Siedziba:                       ul. A. Kamińskiego 6/10, 03-130 Warszawa

Cena oferty brutto:   20 418,00 zł

                                         (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemnaście złotych 00/100 groszy)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w terminie zostało złożone 5 ofert, nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy oraz nie zostały odrzucone żadne oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje,  że z wybranymi Wykonawcami  zostanie podpisana w przedmiocie zapytania.

/-/ Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy Winnica