Filtr
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego systemu..."

  Winnica, dnia 18 sierpnia 2009 r.
  Nr 7610-7/09
  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam

  że na wniosek złożony w dniu 18.08.2009 r. przez Gminę Winnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej w Urzędzie Gminy w Winnicy na działce o nr ew. 174/4, obręb Winnica, gm. Winnica”.
  Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych wydanych przez Starostę Pułtuskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku.
  W związku z powyższym, informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, pok. nr 11 (parter),w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 08.09.2009 r. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji w sprawie.
  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości na okres 14 dni, przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Winnicy.

  Zastępca Wójta
  /-/ inż. Paweł Tkaczyk