Dot. przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”.

Winnica, 09.05.2017r.

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

            Informuję, że w dniu 08.05.2017r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości:

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Winnicy – 475.434,82 zł,

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Winnicy – 2.498.163,34 zł.

W terminie złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Górecki, l. Rembielińska 8A/124, 03-343 Warszawa, wartość oferty brutto: zadanie 1 – 383.000,00 zł, termin wykonania: 90 dni od daty rozpoczęcia robót, okres gwarancji: 96 miesięcy, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Oferta Nr 2 PHU BUDOMUR Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk, wartość oferty brutto: zadanie 2 – 2.239.830,00 zł, termin wykonania: 90 dni od daty rozpoczęcia robót, okres gwarancji: 96 miesięcy, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Artur Piechotka, ul. Daszyńskiego 72, 06- 100 Pułtusk, wartość oferty brutto: zadanie 1 – 433.669,46 zł, zadanie 2 – 2.423.100,00 zł, termin wykonania dla zadanie nr 1 i nr 2: 90 dni od daty rozpoczęcia robót, okres gwarancji dla zadania nr 1 i nr 2: 96 miesięcy, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Oferta Nr 4 Konsorcjum firm: URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech, ul. Traugutta 10/UP, 06-100 Pułtusk – Lider, Partnerzy: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo, MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14C, 80-120 Sierpc , wartość oferty brutto: zadanie 1 – 409.590,00 zł, zadanie 2 – 2.570.700,00 zł, termin wykonania dla zadanie nr 1 i nr 2: 90 dni od daty rozpoczęcia robót, okres gwarancji dla zadania nr 1 i nr 2: 72 miesiące, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

WÓJT GMINY WINNICA

/-/ Mariusz Kowalewski

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.