Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Plac

Winnica, dn. 28.04.2017r.

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

Wyjaśnienie Nr 2 związane z treścią SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1:Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 9 i 10 należy wykonać tynk silikatowo-silikonowy malowany farbą silikatową, natomiast występujące na rynku tynki silikatowo-silikonowe jak i silikatowe są barwione w masie i technologia ich wykonania nie przewiduje dodatkowego malowania. Malowanie przeprowadza się ewentualnie jedynie jako prace renowacyjne. Czy Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż tynk silikatowo-silikonowy w projektowanym kolorze należy dodatkowo pomalować. Poza tym tynk silikatowy przeznaczony jest głównie do elewacji wykonanych na wełnie mineralnej - z uwagi na wysoką paroprzepuszczalność. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści jako zamienne rozwiązanie wykonanie tynku silikatowego lub silikonowego (który naszym zdaniem pod elewację wykonaną na styropianie jest lepszym technicznie rozwiązaniem, z uwagi na większą odporność na powstawanie zabrudzeń i rozwoju glonów) barwionych w masie, nie malowanych?

Odpowiedź:Tynk nie będzie malowany. Wybór tynku - tynk sylikonowy (technologia antygrzybiczna w  tynku).

Pytanie 2: W treści pytania nr 23 napisano, że dotyczy ono zadania nr 1, natomiast zostało umieszczone w wyjaśnieniach dotyczących zadania nr 2. W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek prosimy o zamieszczenie odpowiedzi dotyczącej konieczności wykonania wymienionych w pytaniu prac dla obu zadań.

Odpowiedź: Uprzejmie informuję, że Wykonawca, który zadawał pytania od nr 1 do 22 dokonał podziału pytań na zadania. Pozostali Wykonawcy określali (bądź nie określali), którego zadania pytania dotyczą. Pytanie nr 23 oraz odpowiedź dotyczyło jedynie zadania nr 1. Zakres prac w ramach Zadania 2 został określony w przedmiarze robót.

Pytanie 3: W odpowiedzi na pytanie nr 26 Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż należy zamontować kaskadę kotłów ACV Prestige 100 Solo. Przypominamy, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw własnych, chyba że jest to uzasadnione specyfiką tegoż przedmiotu, a organizator postępowania nie może jednoznacznie opisać przedmiotu zakupu za pomocą określeń nie odwołujących się do nazw własnych. W ostatnim z przypadków obowiązkiem zamawiającego jest dodatkowo posłużenie się zwrotem „lub równoważny”. Mając powyższe na uwadze zwracamy się o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów gazowych o tej samej mocy, ale innego producenta?

Odpowiedź:Zamawiający przedstawia wymagania dotyczące kotłów:

  • Korpus kotła monoblok kompaktowy wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego o dużej powierzchni wymiany i niskich stratach obciążenia cieplnego.
  • Palnik ze wstępnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej, o powierzchni ze splecionych włókien metalicznych, modulujący w zakresie 18 do 100% mocy.
  • Droga gazowa z zaworem zwrotnym, praca z nastawą fabryczną na gazie ziemnym oraz możliwość pracy na gaz techniczny – propan.
  • Roczna sprawność eksploatacyjna do 110%.
  • 7 letni okres gwarancji na korpus kotła monoblok ze stopu aluminiowo-krzemowego.
  • Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza.
  • Zabudowana w kotle lampka oświetlenia wewnętrznego.
  • Sterowanie kaskadą od 2 do 10 kotłów.
  • Kocioł wyposażony w klapę spalin jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu i do pracy kaskadowej ze wspólnym odprowadzeniem spalin.

Pytanie 4:W odpowiedzi do pytania nr 32 Zamawiający wskazuje, iż należy wycenić montaż grzejników aluminiowych. W projekcie występują natomiast grzejniki stalowe, należy zatem rozumieć, iż dla takich właśnie grzejników projektant przeprowadził obliczenia mocy grzewczych, średnic podejść, itp.. Czy Zamawiający traktuje zastosowanie grzejników aluminiowych jedynie jako rozwiązanie zastępcze i dopuści również montaż grzejników stalowych, zgodnie z projektem?

Odpowiedź:Wszystkie grzejniki mają być stalowe.

Pytanie 5: Dotyczy zadania nr 2: W zestawieniu stolarki brakuje drzwi oznaczonych symbolami  ALw (4 szt.) oraz DW16 (1 szt.), które na rzucie kondygnacji oznaczono jako podlegające wymianie. Czy ich wymiana wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Pytania dot. termomodernizacji budynku szkoły: Czy nowe ocieplenie należy wykonać jedynie do wysokości istniejącej podbitki, czy należy przyjąć przyklejenie styropianu po całej wysokości ścian wraz z rozbiórką i odtworzeniem węższej podbitki?

Odpowiedź: Tak. Założyć odtworzenie istniejącej podbitki. dodatkowo w kosztorysie jest ujęte 50-100 m2 nowej podbitki z uwagi na zniszczenie istniejącej w trakcie demontażu.

Pytanie 7: Pytania dot. termomodernizacji budynku szkoły: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie opaski po całej długości budynku, czy jedynie odtworzenie opaski w miejscach, w których wykonana jest ona obecnie?

Odpowiedź: Odtworzenie istniejącej opaski w ZPO. Na budynku UG odtworzenie + wykonanie brakującej wokół budynku.

Pytanie 8: Pytania dot. termomodernizacji budynku szkoły: Wykonanie projektowanych prac będzie wymagało usunięcia istniejącej wokół obiektu zieleni. Czy Zamawiający będzie wymagał dokonania przesadzeń lub odtworzenia istniejącej zieleni?

Odpowiedź: Tak, odtworzenie istniejącej zieleni.

Pytanie 9: Pytania dot. termomodernizacji budynku szkoły: W przedmiarze robót brak jest demontażu obudów grzejników. Czy należy przyjąć do wyceny wykonanie i montaż nowych obudów (nowe grzejniki będą się różniły wymiarami)? Jeżeli tak prosimy o podanie rozwiązań wykonawczych, ewentualnie zamieszczenie zestawienia w/w obudów.

Odpowiedź: W szkole nie na obudów grzejników, jeżeli się pojawią należy przyjąć odtworzenie istniejących obudów.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Kowalewski

 

Wyjaśnienie oraz zawiadomienia otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawinnica.pl