Wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Winnica, dn. 25.04.2017r.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    Do: Uczestnicy postępowania

                                                                                                                                    o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

 

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

 

Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Winnicy

 

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchu granulatu wełny o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, gr. 19 cm, ewentualnie o wyższym współczynniku i odpowiednio większej grubości? Umożliwiłoby to uniknięcie rozbiórki płyt korytkowych, a następnie ich odtwarzania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchu granulatu wełny o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK, gr. 19 cm, ewentualnie o wyższym współczynniku i odpowiednio większej grubości.

Pytanie 2: W przedmiarze robót nie ma ujętych rolet antywłamaniowych – czy wchodzą one w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Rolety antywłamaniowe nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie 3: W przedmiarze brak pozycji dotyczących wymiany i remontu schodów zewnętrznych (pkt. 4.6 opisu robót budowlanych). Czy prace te wchodzą w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Wymiana i remont schodów nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 4: W przedmiarze robót brak pozycji dotyczących odkopania fundamentów na gł. 0,5 m oraz wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia styropianem. Czy prace te wchodzą w zakres zamówienia?

Odpowiedź:Odkopanie fundamentów na gł. 0,5 m oraz wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie styropianem nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 5: Jakiej średnicy mają być kominki wentylacyjne montowane na dachu sali konferencyjnej?

Odpowiedź: Średnica kominków minimum 75 mm.

Pytanie 6: Na rysunku elewacji zaznaczono drabinę przełazową do wymiany. Nie ma jednak odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany drabiny przełazowe.

Pytanie 7: W punkcie 3.5. opisu robót budowlanych dotyczących docieplenia stropodachu pełnego wymienione są prace polegające na wykonaniu pod papą termozgrzewalną dwóch warstw wełny mineralnej o łącznej gr. 19 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/mK, jednak w przedmiarze robót brak jest odpowiednich pozycji – przewidziano tylko ocieplenie stropodachu wentylowanego. Czy istnieje ewentualnie możliwość zamiany wełny na styropian laminowany papą odpowiadającą właściwościami projektowanej papie podkładowej?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zamianę wełny na styropian laminowany papą odpowiadającą właściwościami projektowanej papie podkładowej.

Pytanie 8: Brak w przedmiarze robót pozycji odpowiadających wymianie studzienek doświetlających. Czy wchodzą one w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Studzienki doświetlające z wymianą okien piwnicznych wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie 9: Czy zgodnie z opisem robót (pkt. 4.1. i 4.1.6) należy wykonać dodatkowo malowanie tynku silikatowo-silikonowego farbą silikatową?

Odpowiedź: Tak, należy wykonać malowanie tynku silikatowo - silikonowego farbą silikatową.

Pytanie 10: Jaki należy wykonać tynk zewnętrzny? – w punkcie 4.1 opisu podano tynk silikatowo-silikonowy, zaś w punkcie 4.1.5 opisu tynk silikatowy.

Odpowiedź: Należy wykonać tynk silikatowo-silikonowy malowany.

 

Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Winnicy 

 

Pytanie 11: W dokumentacji projektowej wskazano iż należy wymienić stolarkę okienną zgodnie z zestawieniem. Do specyfikacji nie załączono jednak zestawienia stolarki. Ponadto w przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej wymiany okien. Prosimy o załączenie zestawienia stolarki okiennej podlegającej wymianie i wyjaśnienie rozbieżności z przedmiarem robót.

Odpowiedź: W dniu 19 kwietnia 2017r. Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.gminawinnica.pl poprawiony przedmiar robót w którym uwzględniono wymianę stolarki okiennej.

Pytanie 12: Prosimy o załączenie zestawienia stolarki drzwiowej podlegającej wymianie oraz o podanie szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia drzwi, np. rodzaju szklenia (czy stosować szyby bezpieczne), pochwytów, samozamykaczy, itp.

Odpowiedź: W dniu 19 kwietnia 2017r. Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.gminawinnica.pl poprawiony przedmiar robót w którym uwzględniono wymianę stolarki okiennej.

Ponadto w dniu 25 kwietnia 2017r. Zamawiający dołączył Rysunki dla Zadania nr 2 zawierające zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 13: W projekcie nie ma wzmianki o modernizacji systemu wentylacji i ciepłej wody użytkowej, których dotyczą działy 1.2 i 1.3 przedmiaru robót. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej tych prac. Czy będą one wymagały wykonania dodatkowych robót budowlanych, jak przebicia, wykucia, szpachlowanie itp.?

Odpowiedź:Zamawiający informuje, że nie będzie przebić i przekuć przez ścianę.

Pytanie 14: W projekcie budowlanym do ocieplenia stropodachów przewidziano zastosowanie wełny mineralnej Panelrock F z jednostronną czarną włókniną. Zgodnie z wytycznymi producenta wełna ta jest przeznaczona do ocieplenia niskich ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), niskich ścian z elewacją z kamienia, szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych oraz ścian trójwarstwowych – a zatem nie jest to wełna dachowa. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wełny dachowej o tym samym współczynniku przewodzenia ciepła, bez jednostronnej włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wełny dachowej o tym samym współczynniku przewodzenia ciepła, bez jednostronnej włókniny.

Pytanie 15: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wykonania dachu nr D4. W opisie pkt. 3.4 najpierw jest napisane, że na deskowaniu należy ułożyć papę termozgrzewalną podkładową i papę wierzchniego krycia, a następnie w kolejności robót wymieniona jest papa podkładowa i blacha ocynkowana na rąbek stojący. Na czym układana ma być wełna – luzem na stropie, czy też wymaga wykonania stelaża – brak w specyfikacji przekroju przez dach.

Odpowiedź:Zamawiający wyjaśnia, że wełnę układamy w przestrzeni międzykrokwiowej od środka budynku. Wykonujemy papę podkładową i układamy blacho dachówkę.

Pytanie 16: Na czym ma być ułożony styropian ocieplający dach hali (nr D1). Czy będzie wymagał wykonania dodatkowego stelażu, czy też pod wiązarami jest już wykonany sufit podwieszony. Jaka jest możliwość dostępu do dachu i wysokość pomieszczenia – brak przekroju w specyfikacji.

Odpowiedź:Zamawiający wymaga wykonania dodatkowego stelażu.

Pytanie 17: W projekcie przewidziano wymianę pokrycia dachowego na blachę ocynkowaną na rąbek stojący, natomiast obecnie wszystkie zabudowania zespołu szkół pokryte są czerwoną blachodachówką. Czy zamawiający potwierdza przyjęte w projekcie rozwiązanie?

Odpowiedź: Jest to tylko rozbieżność inna nazwa w KNR. Należy zastosować blachodachówkę w kolorze zbliżonym do istniejącego.

Pytanie 18: Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej montażu gąsiorów dachowych – czy projekt przewiduje ich wykonanie – brak w specyfikacji rzutu dachów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy dokonać montażu gąsiorów dachowych.

Pytanie 19: Prosimy o sprecyzowanie sposobu wykonania okładziny z płyt g-k ognioochronnej przykręcanej (stropodach nr D2, D3, D6), tj. jaką odporność ogniową ma posiadać, z ilu i jakiej grubości płyt ma się składać oraz do czego ma być przykręcana (czy nie trzeba wykonać dodatkowego stelażu?). Jaka jest wysokość pomieszczenia? – brak przekroju w specyfikacji.

Odpowiedź:Należy wykonać stelaż pod płytę ogniochronną jednowarswową EI- 15.

Pytanie 20: Brak w przedmiarze robót pozycji odpowiadających remontowi schodów zewnętrznych oraz wymianie balustrad – pkt. 4.7. opisu robót budowlanych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Remont schodów nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 21: Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej wykonania obrzeży przy opasce z kostki. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Wykonanie obrzeży przy opasce z kostki nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 22: Jakiej średnicy mają być kominki wentylacyjne montowane na dachu?

Odpowiedź:Średnica kominków wentylacyjnych montowanych na dachu: min. 75 mm do pap termozgrzewalnych.

Pytanie 23: dot. zadanie 1 - W związku z planowanym udziałem w przetargu prosi o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z SIWZ „jeżeli wystąpią różnice pomiędzy projektami, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny należy przyjąć wielkości zawarte w projektach”, a czy należy wyceniać prace które są zawarte w dokumentacji a zostały pominięte w przedmiarach? Zakres dokumentacji jest większy niż przedstawiają przedmiary.

W przedmiarach Zamawiający nie uwzględnił prac:

- izolacja ścian piwnic z odkopaniem i naprawą murów na głębokość 1,5m poniżej terenu

- wykonanie rolet okiennych antywłamaniowych,

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- wymiana balustrad zewnętrznych,

- remont schodów zewnętrznych,

-skucie istniejących schodów na elewacji wschodniej,

- wykonanie nowych drabin,

- wykonanie ocieplenia stropu niewentylowanego,

- ułożenie paroizolacji pod wełnę przy dociepleniu stropu wentylowanego,

Jeśli wyżej wymienione prace należy uwzględnić w ofercie prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź: Wyżej wymienione prace nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie 24: Prosimy o określenie maksymalnego okresu gwarancji na prace objęte przedmiotem zamówienia. Proponujemy określenie minimalnego okresu gwarancji na 36 miesięcy, zaś maksymalnego na 60 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z §3 ust. 12 SIWZ „Okres gwarancji wynosi min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z §13 ust. 5 SIWZ. Maksymalny okres gwarancji wynosi 96 miesięcy.”

Pytanie 25: Prosimy o informacje czy do oferty należy załączać kosztorysy ofertowe.

Odpowiedź: Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, do oferty nie należy załączać kosztorysów ofertowych.

Pytanie 26: W przedmiarze instalacji sanitarnych uwzględniono kotły w ilości 1 kpl, natomiast w dokumentacji projektowej jest mowa o kaskadzie 3 kotłów. Jaką ilość kotłów i o jakich parametrach technicznych należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Należy zamontować kaskadę trzech kotłów gazowych kondensacyjnych jednofunkcyjnych wiszących o mocy 100 kW z zestawem montażowym ACV Prestige 100 Solo.

Pytanie 27: Czy oświetlenie kotłowni należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to prosimy o podanie mocy, ilości i typu opraw.

Odpowiedź: Montaż oświetlenia sztucznego w kotłowni nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 28: Czy prace wykończeniowe kotłowni należą do przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i ilości prac.

Odpowiedź: Po wykonanych robotach montażowych należy kotłownie doprowadzić do stanu pierwotnego. Należy zabezpieczyć strop gazoszczelnie.

Pytanie 29: W przedmiarze termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych jest element dotyczący modernizacji systemu wentylacji, natomiast w dokumentacji technicznej nie ma o tym mowy. Czy modernizację systemu wentylacji należy ująć w ofercie, jeśli tak to jaki zakres prac.

Odpowiedź: Modernizacji systemu wentylacji nie należy ujmować w ofercie.

Pytanie 30: W przedmiarze termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych jest element modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej – ruraż wymiana, w którym uwzględniono wyłączenie wymianę rur przyłączanych, zaworów, dwuzłączek. W dokumentacji projektowej nie ma informacji i modernizacji instalacji cwu, czy w ofercie należy uwzględnić taką modernizację? Jeśli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź: Modernizacja instalacji c.w.u. nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie 31: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Dokumentacja fotowoltaiczna dostępna jest na stronie www.bip.gminawinnica.pl .

Pytanie 32: W przedmiarze występują grzejniki aluminiowe, natomiast w dokumentacji projektowej stalowe. Jakie grzejniki należy wycenić.

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z kosztorysem, w którym określono grzejniki aluminiowe.

Pytanie 33: W dokumentacji technicznej nie ma informacji o typie głowic termostatycznych, czy głowice muszą posiadać zabezpieczenie przed manipulacją?

Odpowiedź: Nie będą występować zabezpieczenia o typie głowic termostatycznych. Typ głowic będzie dobierany w trakcie realizacji projektu termomodernizacji.

 

Zawiadomienie nr 4 o dokonaniu zmian treści SIWZ

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

W dniu 25.04.2017r. na stronie www.bip.gminawinnica.pl zostały zamieszczone dodatkowe rysunki dla zadania nr 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Winnicy.

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

 

Wyjaśnienie oraz zawiadomienia otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawinnica.pl

 

Załącznik nr 1(rysunki) > pobierz

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski