Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Winnica, dn. 20.04.2017r.

 

Do: Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” – dot. zadania nr 2 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Oświatowych w Winnicy”

 

Zawiadomienie nr 3 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

W dniu 20.04.2017r. na stronie www.bip.gminawinnica.pl został zamieszczony prawidłowy Przedmiar robót – Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy (w dniu ogłoszenia postępowania na stronie został omyłkowo zamieszczony przedmiar, który nie uwzględniał wszystkich pozycji do wyceny). Za zaistniałą pomyłkę uprzejmie przepraszam.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

 

Załącznik - przedmiar robot > pobierz

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski