Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Pułtusk, dn. 19.04.2017r.

 

Zawiadomienie nr 2 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.      z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

w §10 SIWZ ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiających przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, tj.: opakowaniepowinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 08.05.2017 roku, godz. 10:15.

w §11 SIWZ ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Terminem składania ofert jest dzień 08.05.2017r. godzina 10:00.”

w §11 SIWZ ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 08.05.2017r. godzina 10:15.”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści ogłoszenia w brzmieniu jak niżej:

Ogłoszenie nr 68499 - 2017 z dnia 2017-04-19 r., Winnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 61035-2017, Data: 07/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Winnica, Krajowy numer identyfikacyjny 130378522, ul. Pułtuska  25, 06-120  Winnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (23)6914092, e-mail m.darkowska@gminawinnica.pl, faks (23)6914025., Adres strony internetowej (url): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6, Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 24/04/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 08/05/2017, godzina: 10:00

 

Z poważaniem

WÓJT GMINY

/-/ Mariusz Kowalewski

Zawiadomienia otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawinnica.pl