Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych"

Winnica, dn. 12.04.2017r.

 

                                                                                               Do: Uczestnicy postępowania

                                                                                                            o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

 

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

W dniu 12.04.2017r. na stronie www.bip.gminawinnica.pl został zamieszczony uzgodniony projekt budowlany modernizacji instalacji co oraz kotłowni gazowej w ZPO w Winnicy.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

 

Załącznik - Projekt budowlany > pobierz

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski