„Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

Winnica, 19 kwietnia 2017r.

IS.271.1.16.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, pn.: „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Winnica”

 1. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

Regon 130 378 522, NIP 568-15-45-340

tel. (23) 691 40 92, faks (23) 691 40 25

 1. II.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest opracowanie map oraz dokumentacji projektowej na:

 1. 1.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Leśniki o długości ok. 1,25 km,
 2. 2.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Błędostowo o długości ok. 1,70 km,
 3. 3.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gatka o długości ok. 1,25 km,
 4. 4.Przebudowę ul. Ogrodowej w Winnicy o długości ok. 0,50 km

Wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego obejmuje:

- projekt techniczno-budowlany (5 egz.),

- projekt stałej organizacji ruchu (2 egz.),

- specyfikacja techniczna wykonania robót (2 egz.)

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2 egz.)

- kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy (2 egz.),

- wersja elektroniczna opracowanej dokumentacji (1 egz.).

Dodatkowe uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia:

- sporządzenie mapy drogi do celów uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,

- uwzględnienie odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z drogi,

- w przedmiarze robót uwzględnić zakres robót uwzględniający roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ułożenie warstwy wierzchniej z poczwórnego utwardzenia emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym, uzupełnienie poboczy oraz oznakowanie.

- w toku opracowania dokumentacji Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym istotne rozwiązania projektowe.

 1. III.Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dla zamawiającego opracowaną dokumentację dla zadania określonego w punkcie:

- II.1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gatka” do dnia 31 lipca 2017r,

- II.2. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Leśniki” do dnia 30 listopada 2017r,

- II.3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędostowo” do dnia 30 listopada 2017r.,

- II.4. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Winnicy” do dnia 30 listopada 2017r.

 1. IV.Kryteria oceny ofert: cena 100%
 1. V.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zostać sporządzona pisemnie i zawierać co najmniej:

 1. Pełną nazwę Wykonawcy.
 2. Adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu.
 3. Cenę oferty (brutto) przedstawionej w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, którą zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z  uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ma być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

Wszelkie prawa autorskie w tym majątkowe prawo autorskie i zależne prawo autorskie powstałe w  wyniku niniejszego zamówienia nabywa Zamawiający.

 1. VI.Inne informacje
  1. Prowadzący sprawę: Igor Nicewicz, email:
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa                   w  postępowaniu.
  3. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
  4. Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert podlega przepisom art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. VII.Składanie ofert:
  1. Oferta cenowa powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i przesłana w postaci „scanu” za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminawinnica.pl do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godziny 12.00.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Poglądowe mapy przebiegu dróg