Filtr
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany

  Winnica, dnia 15.01.2010 r.

  Nr 7610-6/10

  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam


  że na wniosek złożony w dniu 13.01.2010 r. przez Gminę Winnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty Wieśniany na działce o nr ew. 35 – Gnaty Wieśniany, gmina Winnica.

   

  Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, oddział Ciechanów i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku.

  W związku z powyższym, informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, w terminie 14 dni od  dnia otrzymania  niniejszego obwieszczenia.

  Niniejsze obwieszczenie  zostaje umieszczone na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Winnicy oraz na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl.

  Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

  Wójt Gminy Winnica

  Janusz Szubert

 • Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo Włościańskie - Smogorzewo Pańskie

  Winnica, dnia 07.01.2010r.

  Nr 7610-3/10

  OBWIESZCZENIE

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam


  że na wniosek złożony w dniu 07.01.2010 r. przez Gminę Winnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo Włościańskie – Smogorzewo Pańskie na: działce o nr ew. 192 – Smogorzewo Włościańskie, działkach o nr ew. 67, 30 – Smogorzewo Pańskie gm. Winnica”.

   

  Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych wydanych przez Starostę Pułtuskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku.

  W związku z powyższym, informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski  w Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 28.01.2010 r. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji w sprawie.

  Wójt Gminy Winnica

  Janusz Szubert

 • Przebudowa drogi gminnej Górka Powielińska - Błędostowo

  Winnica, dnia 07.01.2010 r.

  Nr 7610-2/10

  OBWIESZCZENIE

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam


  że na wniosek złożony w dniu 06.01.2010 r. przez Gminę Winnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Górka Powielińska – Błędostowo na: działce o nr ew. 2 – Górka Powielińska, działce o nr ew. nr 305 – Błędostowo gm. Winnica”.

   

  Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych wydanych przez Starostę Pułtuskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku.

  W związku z powyższym, informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioskiw Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 28.01.2010 r. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji w sprawie.

  Wójt Gminy Winnica

  Janusz Szubert