Filtr
 • Zawiadomienie w sprawie budowy zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji...

  Winnica, dnia 14 września 2009 r.

  Nr 7610-7/09

   

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

  zawiadamiam


  że w dniu 14.09.2009 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej w Urzędzie Gminy w Winnicy na działce o nr ew. 174/4  obręb Winnica gm. Winnica”.


  Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, w godzinach urzędowania.

   

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości na okres 14 dni, przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Winnicy.

   

  Zastępca Wójta

  /-/ inż. Paweł Tkaczyk