Filtr
 • XXVII Sesja Rady Gminy

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia integralnych części miejscowości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
  8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje.
  10. Przyjęcie protokołu z XXVI  Sesji Rady Gminy.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Zamknięcie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY
  Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz

 • XXVI Sesja Rady Gminy

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica, które odbędą się w dniu 08 grudnia 2009 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  5. Wyrażenie stanowiska w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2010.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Winnica.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego na terenie gminy Winnica.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica na lata 2010 – 2014.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Winnica w latach 2010 – 2014.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
  15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  16. Odpowiedzi na interpelacje.
  17. Przyjęcie protokołu z XXV  Sesji Rady Gminy.
  18. Wolne wnioski i zapytania.
  19. Zamknięcie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY

  Rady Gminy Winnica

  mgr inż. Wiktor Nałęcz
 • Podatek od nieruchomości

  UCHWAŁA Nr XVIII/108/08
  Rady Gminy Winnica
  z dnia 8 grudnia 2008 roku

  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i podatkach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

   

  § 1

  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1/ budynki mieszkalne lub ich części z wyłączeniem powierzchni przeznaczonych na wynajem;

  2/ budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3, ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

  3/ budynki gospodarcze stanowiące własność (współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwo rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne;
  4/ budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych;
  5/ budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu organizacji zawodowych, organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej;
  6/ nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony zdrowia.

   

  1 Niniejsza ustawa w zakresie regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudn ia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólny chzasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów międzypaństwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.).

  2. dyrektywy 1999/62/We z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez

  pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

  Dane doty czące ogłoszenia aktów p rawa Unii Europ ejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie, z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej – wydanie specjalne

  § 2

   

  Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Winnica.

  § 3

   

  Traci moc uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Winnica z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

  § 4

   

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

  PRZWODNICZĄCY
  Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz