Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 08.05.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 08.05.2017 r.

           

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a ,

że w dniu 08.05.2017 r. wydana została decyzja IS.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład inwestycji wchodzi m.in. (zakres projektowanej inwestycji dla stacji bazowej telefonii komórkowej):

- wieża stalowa konstrukcji kratowej o wysokości 64,95 m n.p.t.,

- anteny sektorowe w ilości 9 sztuk,

- anteny radiolinii w ilości 4 sztuk,

- fundament wieży,

lokalizowanej na terenie części działki nr ewid. 121 we wsi Bielany gm. Winnica (w/wym. teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA

mgr Mariusz Kowalewski