Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 25.04.2017r.

Winnica, dnia 25.04.2017r.

IS. 6733.3.2017r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

z dnia 25.04.2017r.

zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / jednolity tekst Dz.U. z 2016r, poz. 23/ - Wójt Gminy Winnica

 

z a w i a d a m i a m,

 

         iż na wniosek złożony przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 01-231 Warszawa, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Winnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z urządzeniem podczyszczającym / retencyjnym ( zbiornikiem z osadnikiem) wraz z wylotem do rzeki Niestępówki, z jej częściową reprofilacją i umocnieniem, w ramach przebudowy DW571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk na odcinku od km 43+935 do km ok. 45+170 (45+212) na dł. ok. 1,235km (1,277km) z odwodnieniem w miejscowości Winnica, obręb 36 powiatu pułtuskiego po terenie części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 24, 94/4, 89, 66, 84, 87, 129, i 144 o pow. około 330m² wzdłuż części ulic: Miodowej, Nadrzecznej, Cichej, Pl. Jana Pawła II, Pułtuskiej i Warszawskiej.

     W związku z tym strony mogą w terminie 7 dniod daty ukazania się lub otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach od 8 – 15.

 

WÓJT GMINY WINNICA

/-/ Mariusz Kowalewski