Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Winnica, 11-04-2017 r.

IS.6733.2.2017.SG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

dnia 11.04.2017 r.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r, poz. 23)- Wójt Gminy Winnica

 

z a w i a d a m i a,

                iż na wniosek złożony przez P4 Sp. z o.o, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik: Paweł Roszkowski, wszczęte zostało przez Wójta Gminy Winnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, tj. budowa:

- wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości 64,95 m n.p.t.,

- anten sektorowych w ilości 9 sztuk

- anten radiolinii w ilości 4 sztuki,

- fundamentów wieży

                W związku z tym strony mogą w terminie 7 dniod daty ukazania się obwieszczenia lub otrzymania zawiadomienia, zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach od 8 – 15.

 

WÓJT GMINY WINNICA

mgr Mariusz Kowalewski