Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica- Pułtusk

Winnica, 17.03.2017 r.

IS.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica- Pułtusk na odcinku od km 43+935 do  km ok. 45+170 (45+212) na dł. ok. 1,235 km (1,277km) wraz z odwodnieniem w miejscowości Winnica, powiatu pułtuskiego

 

Działając na podstawie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Wójt Gminy Winnica

 

zawiadamia, że w dniu 17.03.2017 r. po zasięgnięciu opinii i przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica- Pułtusk na odcinku od km 43+935 do km ok. 45+170 (45+212) na dł. ok. 1,235 km (1,277km) wraz z odwodnieniem w miejscowości Winnica, powiatu pułtuskiego.

Informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok. 9), w godzinach 8.00 – 15. 00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica (www.bip.gminawinnica.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Pułtusk oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach w których będzie realizowane przedsięwzięcie.

 

Wójt Gminy Winnica

mgr Mariusz Kowalewski