Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Winnica, dn 04.04.2017 r.

IS.6831.28.2016.SG(15)

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147), Wójt Gminy Winnica

 

zawiadamia

 

że zostaje wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w ewidencji gruntów jako władający przedmiotowej nieruchomości na zasadach samoistnego posiadania ujawnione są Polskie Koleje Państwowe S.A.), położonej w obrębie 36 – Winnica, gmina Winnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 185/4 o pow. 0,5353 ha, poprzez wydzielenie terenu zabudowanego budynkiem z dostępem do drogi publicznej.

            Ogłoszenie zostało zamieszczone na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna” w dniu 16 listopada 2016 r., na stronie internetowej Gminy Winnica www.gminawinnica.pl, a także podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Winnicy.

            W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

            Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym. Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 w godzinach od 730 do 1530.

            Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Winnicy oraz na stronie internetowej Gminy Winnica www.gminawinnica.pl.

 

WÓJT GMINY WINNICA

mgr Mariusz Kowalewski